top of page

Förbättringsarbetets utmaningar

Kvalitet i förskolan och skolan är ett sammansatt begrepp. Hög kvalitet är ingen självklarhet. För många företag är hög grad av kundnöjdhet lika med hög kvalitet. Så är det inte i förskolan och skolan. En skola/förskola med hög kvalitet är framgångsrik när det gäller att klara av sina uppdrag. Och uppdragen är av många slag. Det betyder också att flera grupper måste vara med och bedöma kvaliteten, både barn/elever, föräldrar, personal och inte minst ledningen.

Hög kvalitet innebär dels att man måste kunna bedöma kvaliteten på ett korrekt sätt i nuläget, dels att det måste finnas väl fungerande strategier för förbättringsarbetet. I båda fallen ger Qualis ett handfast underlag.

Qualis är uppbyggt av kvalitetskriterier på sju steg i den s k Qualis-trappan. Kriterierna är fördelade över tio/elva kvalitetsområden, som täcker både huvudprocesser (= uppdraget) och stödprocesser. Varje kriterium är ett steg på väg mot måluppfyllelse. Ju högre upp i trappan en förskola/skola når, desto högre kvalitet.

Kvalitet enligt Qualis handlar om bedömningar. Till grund för bedömningarna ligger enkäter till barn/elever, vårdnadshavare och personal. De genomförs i Rambölls enkätverktyg SurveyXact. Arbetslagen genomför självvärderingar utifrån kriterierna. Därefter görs en samanalys av resultaten. Vidare gör rektor/ledningen en samlad bedömning av förskolans/skolans kvalitet.

Bedömningarna kan sedan överföras i en poängmatris som visar förskolans/skolans kvalitet inom samtliga kvalitetsområden. Det ger en tydlig bild av enhetens styrkor och förbättringsområden. Dessutom måste förbättringsarbetet beskrivas. Vad behöver göras på kort och på lång sikt? Ambitionen måste ju vara att nå högre upp i Qualis-trappan vid nästa tillfälle.  

bottom of page