top of page
Användarvillkor för medlemskap i Qualis 

1.Erbjudandet 

En licens som berättigar till medlemskap i Qualis innebär tillgång till de verktyg, som återfinns på Q-Steps hemsida (medlemsdelen). Verktygen inkluderar självvärdering inklusive kvalitetskriterier, HUR-frågor, enkäter till barn/elever, föräldrar och personal. Dessutom ingår enkäter för bedömning av den egna enhetens kvalitetsnivå, kvantitativa tal med relevans för enheten, vägledning vid utarbetande av handlingsplan samt power point-presentationer. Verktygen får användas fritt inom den egna förskolan/skolan. Qualis-materialet uppdateras efter hand med hänsyn till förändringar i lagar, förordningar och läroplaner. 

 

2. Avtalstid  

Licensen för medlemskap gäller under ett år och förnyas automatiskt såvida den inte sagts upp skriftligt via mejl minst tre månader före avtalsårets utgång.  

 

3. Kostnad och betalning 

Den årliga kostnaden för en licens är:

Förskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Vuxenutbildning 

 

Kostnaden medger endast tillgång endast till material för den skolform som valts. Efter att ansökan om inloggning godkänts sänds faktura från Q-Steps Kvalitetssäkring AB per post till berörd enhet. Angiven kostnad är exklusive moms. Betalning ska ske inom 30 dagar. Ingen fakturaavgift debiteras. 

 

4. Frågor om upphovsrätt 

Rättigheterna till Qualis kvalitetssäkringssystem ägs av Q-Steps Qualis Kvalitetssäkring AB och rätten att ändra, vidareutveckla, förädla och sälja systemet tillkommer endast Q-Steps Qualis Kvalitetssäkring AB. 

 Rättigheterna regleras i ”Lagen om upphovsrätt”. Användare av Qualis verktyg har inte rätt att utanför den egna enheten, t ex via den egna hemsidan, sprida kännedom om kvalitetskriterier, enkäter eller andra Qualis-verktyg. 

 

5. Överträdelser 

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt Lagen om upphovsrätt kan medföra straff (böter eller fängelse) alternativt skadestånd.  

bottom of page