Om Qualisprocessen

Arbetet med Qualis skapar förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå förbättrade resultat och hållbar kvalitet. Qualis kvalitetssäkringssystem har kvalitetsområden som är anpassade till förskola, skola, kulturskola och fritidsgård. Systemet utgår från olika perspektiv för att kunna genomlysa kvaliteten i verksamheten vilket gör Qualis unikt på marknaden idag. De olika perspektiven är barnen/eleverna/ungdomarna, vårdnadshavarna, medarbetarna och ledningen/uppdragsgivaren.

Qualis styrka
- Ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden
- Skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- Är lätthanterligt
- Skapar delaktighet och samsyn vilket leder till ökat ansvar
- Ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
- Ger mätbara resultat
- Utgår från respektive verksamhets styrdokument
- Erbjuder erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk

Qualis verktyg - så går det till
- Utbildning med ledning och personal
- Självvärdering utifrån Qualis kvalitetskriterier
- Enkäter till ledning, personal, barn/elever/ungdomar och vårdnadshavare
- Ledningens skriftliga redovisning - HUR-frågor
- Extern granskning (vart tredje år) som resulterar i en granskningsrapport
- Erfarenhetsutbyte - Qualis lärande nätverk

Att arbeta med Qualis ger en tydlig bild av kvaliteten i den egna verksamheten. Qualis förutsätter att både ledning och medarbetare involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet.

Genom egen analys når medarbetare och ledning samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Vill du kvalitetssäkra din verksamhet? Välkommen att kontakta oss för mer information!