Om Qualis i vuxenutbildningen

Qualis ger vuxenutbildningen verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för vuxenutbildningens verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Kriterierna har en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. 

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas och elevernas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten vilka blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både egen analys och extern granskning.

Qualis verktyg
Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen 
Enkäter som bevaras av medarbetarna och eleverna
Skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
- Extern granskning - vuxenutbildningen får en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Kvalitetsområden i vuxenutbildningen

Huvudprocesser - kvalitetsområden som är kopplade till verksamhetens uppdrag
- Kunskaper och färdigheter
- Normer och värden
- Elevernas ansvar för eget lärande
- Arbetssätt och lärarroll
- Delaktighet

Stödprocesser - kvalitetsområden som stöttar verksamheten att uppfylla sitt uppdrag
- Organisation
- Styrning och ledarskap
- Kommunikation
- Kompetens
- Resursutnyttjande
- Image

Qualis... 
- ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden 
- skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- är lätthanterligt
- skapar delaktighet, samsyn och ansvar
- ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
- ger mätbara resultat
- utgår från respektive verksamhets styrdokument
- erbjuder erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk

Om du önskar mer information om Qualis Kvalitetssäkringssystem för vuxenutbildning är du välkommen att kontakta oss!