Om Qualis i gymnasiesärskolan

Qualis ger gymnasiesärskolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva/tolv kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för gymnasiesärskolans verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Kriterierna har en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. 

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten vilka blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både egen analys och extern granskning.

Qualis verktyg
Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen 
Enkäter som bevaras av medarbetarna, eleverna och vårdnadshavarna
Skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
- Extern granskning - gymnasiesärskolan får en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Kvalitetsområden i gymnasiesärskolan

Huvudprocesser - kvalitetsområden som är kopplade till verksamhetens uppdrag
- Kunskaper och färdigheter
- Normer och värden
- Elevernas ansvar för eget lärande
- Arbetssätt och lärarroll
- Delaktighet
- Elevernas fritid och hälsa (finns som tolfte kvalitetsområde för skolor som erbjuder boende till eleverna)

Stödprocesser - kvalitetsområden som stöttar verksamheten att uppfylla sitt uppdrag
- Organisation
- Styrning och ledarskap
- Kommunikation
- Kompetens
- Resursutnyttjande
- Image

Qualis... 
- ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden 
- skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- är lätthanterligt
- skapar delaktighet, samsyn och ansvar
- ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
- ger mätbara resultat
- utgår från respektive verksamhets styrdokument
- erbjuder erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk

Om du önskar mer information om Qualis Kvalitetssäkringssystem för gymnasiesärskolan är du välkommen att kontakta oss!