Om Qualis i skolan

Qualis ger skolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva/tolv kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för respektive skolforms verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Kriterierna har en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. 

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten vilka blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både egen analys och extern granskning.