Om Qualis i fritidsgården

Qualis ger fritidsgården verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom tio kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för fritidsgårdarnas verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan.

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas och ungdomarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten vilka blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både egen analys och extern granskning.

Qualis verktyg
Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen 
Enkäter som bevaras av medarbetarna och ungdomarna
Skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
- Extern granskning - fritidsgården får en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Kvalitetsområden för fritidsgårdar

Huvudprocesser - kvalitetsområden som är kopplade till verksamhetens uppdrag
- Normer och värden
- Delaktighet och inflytande
- Utveckling av självkänsla och identitet
- En attraktiv mötesplats

Stödprocesser - kvalitetsområden som stöttar verksamheten att uppfylla sitt uppdrag
- Organisation
- Styrning och ledarskap
- Kommunikation
- Kompetens
- Resursutnyttjande
- Image

Qualis... 
- ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden 
- skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- är lätthanterligt
- skapar delaktighet, samsyn och ansvar
- ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
- ger mätbara resultat
- utgår från respektive verksamhets styrdokument
- erbjuder erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk

Om du önskar mer information om Qualis Kvalitetssäkringssystem för fritidsgårdar är du välkommen att kontakta oss!