Om Qualis i förskolan

Qualis ger förskolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för förskolans verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Kriterierna har en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten.

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, barnens och vårdnadshavarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten vilka blir underlag till en handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både egen analys och extern granskning.

Qualis verktyg
Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen 
Enkäter som bevaras av medarbetarna, barnen och vårdnadshavarna
Skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
Extern granskning - förskolan får en skriftlig rapport där alla kvalitetsområden bedöms och     där styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Kvalitetsområden i förskolan

Huvudprocesser - kvalitetsområden som är kopplade till verksamhetens uppdrag
- Utveckling och lärande
- Normer och värden
- Barns delaktighet och inflytande
- Arbetssätt och pedagogroll
- Förskola och hem

Stödprocesser - kvalitetsområden som stöttar verksamheten att uppfylla sitt uppdrag
- Organisation
- Styrning och ledarskap
- Kommunikation
- Kompetens
- Resursutnyttjande
- Image

Qualis... 
- ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden 
- skapar underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- är lätthanterligt
- skapar delaktighet, samsyn och ansvar
- ökar förståelsen för verksamhetens uppdrag
- ger mätbara resultat
- utgår från respektive verksamhets styrdokument
- erbjuder erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk

Om du önskar mer information om Qualis Kvalitetssäkringssystem för förskola är du välkommen att kontakta oss!