Qualis gör skillnad

I år fyller Qualis 18 år, med andra ord har Qualis blivit en mogen tonåring. Metoderna som används i Qualis är väl beprövade. Qualis används av flera än 1 000 förskolor och skolor. Vi vet med andra ord ganska väl hur Qualis fungerar och vilka resultat det ger.

Qualis mäter kvalitet med hjälp av kriterier
Qualis bygger på kriterier på sju steg inom tio eller elva kvalitetsområden. Ju högre upp en förskola eller skola kommer i Qualistrappan, desto högre kvalitet. Kvalitet innebär definitionsmässigt ”graden av måluppfyllelse”. Qualis kriterier utgår från målen i skollag och läroplaner. Både självvärdering och extern granskning är direkt kopplade till kriterierna.

Många kommuner och friskolor använder egna uppföljningssystem som ofta bygger på enkäter och officiell statistik, betyg, nationella prov, resursanvändning, kompetens med mera. De kan ge signaler om kvalitet men aldrig åstadkomma kvalitetsförbättringar. Enligt vårt sätt att se krävs kvalitetskriterier.

Qualis är ett system för självvärdering
Våra förskolor och skolor genomför normalt självvärdering en gång per år. Den görs av varje arbetslag och ledningsgruppen. I början kan självvärderingarna vara ganska spretiga. Men efter hand får arbetslagen en ökad samsyn och självvärderingarna blir mer enhetliga, vilket medför att förskolan/skolan får en gemensam syn på kvalitet och på sitt uppdrag. Det är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ena sig om gemensamma förbättringsåtgärder. 

Det som utmärker Qualis i relation till andra system för självvärdering är de gemensamma kriterierna som är begränsade till antalet, vilket betyder att alla Qualisförskolor och -skolor, både i den egna kommunen och i landet, kan jämföra sig med varandra.

Direkt koppling mellan enkäter och kriterier
Enkäter till barn/elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal innehåller påståenden som är direkt kopplade till kriterierna och till den egna verksamheten. Här är Qualis unikt. Enkäterna genomförs under samma tidsperiod.

Extern granskning ger en fördjupad analys av kvalitet
Qualis externa granskning är en pedagogisk granskning, inte en juridisk som Skolinspektionens granskningar mer och mer tenderar att bli. Rapporten på 20-25 sidor beskriver och analyserar enhetens kvalitet inom elva områden och ger råd om förbättringar. Till grund för granskningen ligger besök på plats, enkäter, intervjuer, kvantitativa tal och ledningens skriftliga redovisning. Under tiden mellan granskningar och självvärderingar tar enheten fram en handlingsplan och genomför sitt förbättringsarbete på egen hand. Alla de förskolor och skolor som granskats skapar – med få undantag – påtagliga kvalitetsförbättringar.

Qualis bygger på ett brett underlag av utvärderingsmetoder
Qualis bygger på nyckeltal, enkäter, självärderingar samt vid externa granskningar observationer och intervjuer. Endast om alla dessa metoder används blir bilden av en verksamhets kvalitet nyanserad och fördjupad. En skola eller förskola är något annat än en industri. Om bara några få av de nämnda metoderna används kan vi möjligen tala om ett uppföljningssystem, inte ett kvalitetssystem som skapar kvalitetsförbättringar.

Med hjälp av Qualis kan vi jämföra processer och ”resultat”
”Resultat” i en skola är inte bara betyg. Betygen har dessutom blivit en allt sämre mätmetod på grund av betygsinflationen. Resultat måste kopplas till de mål som läroplanerna har satt upp. Målen gäller såväl kunskap och lärande, normer och värden, delaktighet som ansvar. Qualis kriterier handlar om både resultat och processer. Genom kriterierna och poängsättningen kan vi se i vilka processer en förskola eller skola är framgångsrik och var förbättringsområdena finns. Vi kan också se vilka ”resultat” de uppnår och ofta även samband. Om det råder brist på utbildade förskollärare i en förskola påverkar det förskolans arbete med barnens utveckling och lärande. Om det råder brist på arbetsro i en skola påverkar det kunskapsresultaten.

Qualis kopplar samman kvantitativa tal med andra mätmetoder
Det finns många kvantitativa tal i officiella databaser, tillgängliga för alla. De flesta gäller kunskapsresultat. Motsvarande finns inte för förskolan. Många mått är trubbiga och ifrågasatta. Betygsinflationen har vi nämnt. SALSA har begravts av Skolverket, även om det återuppväckts i ny form av SKL. Underlaget för de ekonomiska talen är starkt ifrågasatt i många kommuner. Nyckeltalen för lärarkompetens är riktigt trubbiga. Vissa mått saknas. Mått på andelen lektioner i våra skolor som genomförs av i ämnet utbildade lärare finns t.ex. inte, något som verkligen skulle behövas i dag. Trots brister används alla dessa tal intill bristningsgränsen bland huvudmännen.

Även Qualis använder ovanstående nyckeltal trots brister. Men vi väljer att koppla samman talen med annan utvärdering inom ramen för Qualis. Om en skola har svaga kunskapsresultat över tid kan det bero på svaga förväntningar på eleverna, bristande uppföljningssystem i skolan, svag lärarkompetens, dålig arbetsro, otillräcklig skolledning etc. På så sätt ger Qualis utvärdering en mer nyanserad bild av kvaliteten i en förskola eller skola.

Sören Levén, grundare till Qualis och Q-Steps Kvalitetssäkring AB
Stockholm 2015