Det nya Qualis

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Det innebär att reflektion är ett måste på varje förskole- och skolenhet. Idag kommer direktiven inte sällan från kommunen centralt och ökar på ett påtagligt sätt arbetsbördan för lärarna. En grundläggande tillittill lärarnas kompetens saknas och omsättningen av lärarpersonal har ökat dramatiskt. Vi upplever också att föräldrarnas ansvar är otydligt.

Q-Steps verktyg är självvärderingar, hur-frågor och enkäter till personal, barn/elever och vårdnadshavare. Tanken med de utvecklade verktygen är att varje enhet själv ska välja vilket/vilka område/-n de vill arbeta med, när och hur samt utifrån återkommande diskussioner, reflektioner och utvärderingar göra egna samanalyser. Det är viktigt att all personal känner sig delaktig och upplever att de kan föra fram sina synpunkter utan att ifrågasättas. Att bepröva olika arbetssätt i parallellklasser/-grupper kan vara ett sätt komma fram till vilket arbetssätt, som är mest framgångsrikt inom just det ämnesområdet förutom att det kan ses som en form av kompetensutveckling.

Vi kommer inte längre att genomföra granskningar utan nu är det upp till den enskilda enheten att göra en samanalys utifrån svaren på självvärderingar, hur-frågor och enkäter. Det är inte heller tänkt att kommunen ska använda resultaten. Vi vill komma bort från New Public Management. Om någon enhet önskar kan vi bistå vid samanalysen. Vi kommer även att anordna Qualis-utbildningar.

Qualis är uppbyggt av kvalitetskriterier på sju steg i den s k Qualis-trappan. Kriterierna är fördelade över tio kvalitetsområden, som täcker både huvudprocesser, d v s uppdraget och stödprocesser. Varje kriterium är ett steg på väg mot måluppfyllelse. Ju högre upp i trappan en förskola/skola når, desto högre kvalitet.

Steg 1-7 inom varje område bygger på varandra. Ibland händer det att en skola inte klarar ett kriterium inom t ex steg 3, men klarar övriga kriterier inom steget och även alla kriterier inom steg 4. Då är det viktigt att ledningen och personalen tar tag i just det kriteriet och frågar sig vad som behöver göras för att klara kriteriet.