Berättelsen om Qualis

Sören Levén, grundare till Q-Steps och Qualis Kvalitetssäkring, berättar om hur allt startade. 

År 1997
 kom förordningen om kvalitetsredovisning för skolor. Ett projekt startade, formellt sett med Nacka kommun som drivkraft, och Skolverket valde att gå in med finansiering. Projektledningen bestod av Sören Levén och Agneta Jörbeck som då var verksamhetschef i Nacka kommun. "Hur kan man visa på kvalitet i skolor?" var en fråga som skulle besvaras och snart visade det sig att frågan "hur" var avgörande. Qualis blev därmed namnet på projektet. På latin betyder qualis just "hur" eller "hurudan". Snart stod det också tydligt att kvalitet avgörs i klassrummet, i mötet mellan lärare och elev. Därav bygger Qualis mycket på de olika perspektiven på verksamhetens kvalitet: ledningens, medarbetarnas samt elevers och föräldrarnas/vårdnadshavarnas perspektiv. De tolv kommuner som deltog under uppbyggnadsskedet av Qualis utgjorde ett lärande nätverk. Nätverket tillsammans med projektledningen byggde upp och prövade ut Qualistrappan, kvalitetskriterier och utvärderingsmetoder.

År 2000 avslutades projektet. För att på bästa sätt tillvarata vunna erfarenheter och kunskaper samt för att ingjuta extra kraft i det befintliga nätverket startades 2001 Q-Steps i Sverige AB. Företaget bytte senare namn till Q-Steps Kvalitetssäkring AB. Qualis med dess lärande nätverk fortsatte därmed att leva vidare. År 2001 påbörjades även en utprövningsfas av Qualis för förskolor och ett lärande nätverk bildades i syfte att bygga upp motsvarande verktyg för förskolan. Qualis utvecklades och fick ett starkare fäste inom kommunerna.

Under läsåret 2003-2004 genomfördes de första externa granskningarna av totalt elva skolor. Denna första omgång av granskningar var en slutpunkt för utprövningsfasen av Qualis. Efter de externa granskningarna reviderades vissa metoder och angreppssätt och Qualis vässades därmed ytterligare för att bli ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem.

År 2004 sammanfördes de lärande nätverken för förskola och skola (grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning). Än idag träffas nätverken två dagar varje vår och en dag varje höst. På vårens seminarium ses kvalitetskriterierna över av nätverket. På så sätt har Qualis verktyg en stark förankring i verksamheten och är alltid uppdaterade efter de lagar och förordningar som styr förskolor och skolor.

Hösten 2004 utvidgas antalet förskolor och skolor efter hand. I september 2004 utbildades de första Qualisgranskarna under två dagar. Samtliga hade själva deltagit i skol- eller förskolenätverket. Från och med våren 2005 genomfördes så gott som all granskning och certifiering av förskolor och skolor av de utbildade granskarna, många av dem med egen erfarenhet av att bli granskade. Q-Steps har sedan dess fortsatt utbilda runt 20 personer per år till granskare.

Under 2005 inleddes ett utvecklingsarbete med att utveckla Qualis för äldreomsorgen, vilket inkluderade äldreboenden och hemtjänst.

Under 2007-2008 påbörjades utprövningsfasen för Qualis i fritidsgårdar. Nacka kommun och Sundsvalls kommun var två av de deltagande kommunerna i projektet, vilka än idag är aktiva med Qualis i de kommunala fritidsgårdarna. Nätverket har växt och består 2016 av ett 50-tal fritidsgårdar i totalt nio kommuner.

Under 2009-2010 prövades Qualis ut för kulturskolor. Tre av de fyra kommuner som deltog i uppstartsfasen har fortsatt att arbeta med Qualis och 2016 är det elva kommunala kulturskolor som använder Qualis för att kvalitetssäkra sina verksamheter.

Under 2013 utprövades Qualis för LSS-verksamhet, personlig assistans och gruppboenden. Ekerö kommun och Danderyds kommun var drivkrafterna i nätverket och arbetade med Qualis fram till januari 2016 då Q-Steps fasade ut arbetet inom vård och äldreomsorgen. 

I takt med att externa granskningar ökar har också allt fler granskare utbildats. År 2016 finns omkring 200 utbildade granskare inom förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar.