top of page

Att arbeta med Qualis

1. Vår nya version av Qualis

Varje skolenhet är unik och en viktig del i vårt nya koncept är att ni själva avgör när och hur ni vill arbeta med kvalitetsutveckling. Som nämnts består Qualis av olika verktyg – Enkäter, Självvärderingar och Hur-frågor, som sammantaget kan ge en god bild av var enheten befinner sig i fråga om kvalitet. Våra dokument har på olika sätt använts sedan 1997, men nu är det dags att komma bort från New Public Management och lägga mer ansvar på den enskilda enheten.

2. Att arbeta med Qualis olika verktyg          

Till grund för en kvalitetsbedömning finns som nämnts ovan enkäter till barn/elever, vårdnadshavare och personal, självvärderingar och s k Hur-frågor samt relevanta statistiska tal.

För att få en uppfattning om hur barn/elever, personal och vårdnadshavare uppfattar skolans kvalitet kan det vara bra att börja med enkäterna. Det är inte ovanligt att svaren är ganska lika inom vissa kvalitetsområden medan de spretar inom andra. Om personalen placerar sig på helt olika steg inom ett kvalitetsområde är det klokt att ägna tid åt att diskutera just det området på arbetslagsmöten för att ta reda på var det brister.

Qualis självvärderingar ger en skola möjlighet att på egen hand följa upp, utvärdera och förbättra sin kvalitet. Qualis verktyg har skollag och läroplaner som utgångspunkt.  

Qualis vilar på en bred syn på kvalitet. Vi har beskrivit kvalitet inom tio/elva kvalitetsområden eller kvalitetsprocesser, varav fem är s k huvudprocesser (= skolans uppdrag enligt läroplanerna) och fem är stödprocesser. Inom var och en av dessa processer, kan skolan nå olika högt i en sjustegstrappa. På varje steg finns upp till tre kvalitetskriterier. Ju högre upp i trappan, desto högre kvalitet.

image002.png

1. Enkäterna genomförs med hjälp av enkätverktyget SurveyXact, som hanteras och ägs av Ramböll AB. Det är bra om enkäterna kan genomföras minst en gång per år. Enkätfrågorna har en mycket tydlig koppling till kvalitetskriterierna. Ramböll AB tillhandahåller en stor variation av möjliga presentationer av enkätdata.

 

2. Självvärderingarna bör också genomföras årligen. Gärna efter enkäterna så att de kan finnas med som underlag för kvalitetsbedömningar. Varje arbetslag och rektor/ledningsgrupp bör genomföra självvärderingarna. Det innebär att de bedömer den egna skolans förmåga att nå upp till kriterierna på sju steg. Självvärderingarna besvaras digitalt och resultaten sammanställs i en statistik som visar arbetslagens och ledningens bedömningar.

 

3. Till hjälp vid självvärderingarna har arbetslagen och ledningen s k Hur-frågor, ett visst antal inom varje område. Frågan ”Hur gör ni för att…..” är avgörande vid diskussioner om kvalitet. Arbetslagen och ledningen får tillgång till Hur-frågorna inom ramen för det digitala verktyget SurveyXact. Rektorn/ledningsgruppen bör dessutom använda Hur-frågorna som underlag för skolans kvalitetsrapport och handlingsplan. Resultatet av självvärderingarna kan liksom enkätresultaten presenteras grafiskt.

 

4. Det finns ett antal statistiska mått som har relevans för Qualis´ kriterier, framför allt inom områdena Kunskaper och färdigheter, Organisation och Kompetens. Dessa mått finns i officiella databaser och Q-Steps beskriver deras koppling till Qualis kriterier.

 

5. När diskussionerna genomförts i arbetslagen är det rektors ansvar att sammanställa skolans samlade kvalitetsvärdering i Qualis poängmatris med ett steg på skalan 1-7 inom varje kvalitetsområde. Rektor/ledningsgrupp bör även göra en egen samanalys av skolans kvalitet utifrån det givna underlaget. Av analysen bör framgå både starka områden och förbättringsområden. Q-Steps tillhandahåller lämpliga analysfrågor.

 

6. Kvalitetsvärderingen bör leda till en handlingsplan för de närmaste åren. Q-Steps tillhandahåller en tydlig mall för handlingsplanen samt rekommendationer om hur förbättringsarbetet kan läggas upp. Rektor med stöd av ledningsgruppen ansvarar för att handlingsplanen blir en bra grund för förbättringsarbetet. Q-Steps kan vid behov ge utbildning och rådgivande stöd.

bottom of page